Terms & conditions / Algemene voorwaarden

Boekingsvoorwaarden van MYMO Management.

KVK: 70262101

1. Algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen MYMO Management (hierna: “MYMO Management”) en een opdrachtgever (hierna: “de opdrachtgever”) waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meer modellen/personen waarvoor MYMO Management bemiddelt (hierna: “het model of een model”);

2. Boekingsovereenkomst
2.1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (verder “boekingsdatum”) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan MYMO Management voor verleende diensten door model en MYMO Management.
De boekings-overeenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via MYMO Management met het model verbindt (verder 'boeken') tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (verder 'factuurbedrag').

3. Tarieven
3.1 MYMO Management hanteert vastgestelde standaardtarieven welke te verkrijgen zijn op aanvraag. Bij gebrek aan andersluidende schriftelijke afspraken met het model of schriftelijke en mondelinge mededelingen van MYMO Management, zijn de standaardtarieven bindend.

3.2 Alle nader te noemen tarieven en toeslagen zijn exclusief agentschapsprovisie (20%) en exclusief BTW.

3.3 De diensten van het model ten behoeve de opdrachtgever worden vastgesteld door
MYMO Management en in rekening gebracht op basis van een hele dag, halve dag en per uur.

3.4 Tenzij schriftelijk met de opdrachtgever anders is overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van
toepassing;

a. Uurtarief
Voor boekingen van één uur wordt een toeslag van € 25,- exclusief BTW extra in rekening gebracht op het afgesproken uurtarief.

b. Halve Dagtarief
Een halve dag bestaat uit 4 uren en dient te eindigen om 13.00 uur, dan wel aan te vangen vanaf 14.00 uur op enige dag.

c. Dagtarief
Tenzij het uur of halve dagtarief uitdrukkelijk is overeengekomen, zal aan opdrachtgever het dagtarief worden berekend, ongeacht de tijd dat het model ter beschikking is geweest voor opdrachtgever. Onder een werkdag worden 8 uur verstaan (m.u.v. commercials).

d. Overuren
Dagboekingen voor fotografie bedragen maximaal 8 werkuren.
Dagboekingen voor commercials bedragen maximaal 10 werkuren.
Overuren worden doorberekend op basis van het dan geldende standaard overuurtarief van het model.
Uren en overuren voor werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur en 08.00 uur worden doorberekend tegen tweemaal het dan geldende standaard uurtarief van het betreffende Model.

e. Fitting en repetities
De vergoeding voor werkzaamheden ter voorbereiding van opnames, zoals doorpassen, repetities e.d., wordt de eerste twee uur berekend tegen 50% van het overeengekomen uurtarief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met MYMO Management.
Voor alle uren die daar bovenop komen wordt het volle overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Indien er geen uurtarief overeen is gekomen, maar een (Halve) Dagtarief, geldt voor deze berekening het dan geldende standaard uurtarief van het model.
f. Reis- en verblijfskosten
De reis- en verblijfskosten van Modellen die wonen of verblijven in Nederland, voor boekingen die plaatsvinden binnen Nederland, maar buiten Amsterdam, dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed tegen tweede klas tarief van de Nederlandse Spoorwegen of tegen kilometer vergoeding indien het model met de auto reist.
Reis- en verblijfkosten voor Modellen die in het buitenland wonen of verblijven dienen door de Opdrachtgever volledig te worden vergoed. Dat geldt eveneens voor de reis- en verblijfskosten van Modellen die in Nederland wonen of verblijven en voor boekingen in het buitenland.
De kosten voor buitenlandse reizen moeten vooraf door de Opdrachtgever worden voldaan.

3.4 Het factuurbedrag is de som van: de modelfee, de reistijd, de agencyfee van 20% over de modelfee en reistijd, de reiskosten, en de BTW over het totaal.

4.Toeslagen
4.1 In de volgende gevallen zijn er toeslagtarieven van toepassing. Deze tarieven worden door MYMO Management op eerste verzoek aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt:

a. Werkzaamheden die plaatsvinden tussen 24.00 uur en 08.00 uur worden doorberekend tegen tweemaal het dan geldende standaard uurtarief van het betreffende model.

b. Indien het Model in shows, film, commercials, televisie of video-opnamen verschijnt of wordt afgebeeld op onder meer posters, displays (al dan niet in winkels), abri’s, billboards, internet, aanplakbiljetten, affiches, stickers, ansichtkaarten, boemerangkaarten, showcards, kalenders, labels, verpakkingen, raamposters, afbeeldingen op trams en bussen en in het algemeen elk gebruik van het materiaal dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het tussen MYMO Management en de opdrachtgever overeengekomen gebruik.

c. Indien het materiaal gebruikt wordt in meer dan één land.

d. Indien het materiaal gebruikt wordt voor meer dan één onderwerp.

e. Indien het materiaal gebruikt wordt voor meer dan één medium.

f. Voor werkzaamheden en/of opnames in badkleding, lingerie of ondergoed, wordt een toeslag van 50% op het standaard tarief in rekening gebracht.

g. Het maken van naaktfoto’s, deels of volledig is te allen tijde verboden, tenzij de opdrachtgever en MYMO Management voorafgaand hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.
Hiervoor gelden andere tarieven en toeslagen.

h. Wanneer een Model gevraagd wordt voor een casting, worden geen extra kosten berekend, tenzij het 10 of meer modellen in één keer betreft. In dat geval is een toeslag van toepassing.

i. Voor de reistijd, te berekenen vanaf Amsterdam naar de opnamelocatie en terug wordt 50% van het standaardtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een afronding naar hele uren.
Bij een hele dagboeking wordt geen reistijd in rekening gebracht, evenmin bij boekingen in Amsterdam.

4.2 Indien een toeslag voor een bepaalde termijn verschuldigd is, dient de Opdrachtgever de gehele toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruikt gemaakt.

4.3 De toeslag en daaraan verbonden periode start met ingang van het gebruik respectievelijk de publicatiedatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met MYMO Management;

4.4 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan MYMO Management wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting waarbij het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model.

5. Bijzondere toeslagen
Voor de afwijkingen van het gebruik als genoemd in Artikel 4 moeten terzake van het afwijkende gebruik en de tarifering hiervan een aparte schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en het model (via MYMO Management).
Het model is gerechtigd tot een nader overeen te komen toeslag, met name voor het gebruik voor:

a. Exclusiviteit van het model door opdrachtgever gewenst.

b. Video/DVD/tv/film/Cd-rom opnamen, of andere (nieuwe) opnamemedia; bij de voor tv-commercials te gebruiken opnamen geldt een aparte toeslag.

c. Live-shows, presentaties in welke zin dan ook, al dan niet voor video/tv bestemd.

d. Meer dan één medium, bijvoorbeeld het gebruik van bestaand materiaal, zoals een verpakking, in een tv-commercial.

e. Bioscoopcommercials of soortgelijke boodschappen.

f. Cd-hoezen, boekomslagen, kalenders, stickers etc.

g. Omzetting van het ene medium in een ander medium.

h. Verpakkingen.

i. Hierboven niet benoemde media/tot op heden nog onbekende media.

6. Ongeoorloofd gebruik materiaal
6.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het materiaal dan vooraf is overeengekomen. Dat verbod ziet ook op elk gebruik dat qua formaat, vormgeving, duur, medium, geografische reikwijdte of anderszins afwijkt van hetgeen is afgesproken tussen MYMO Management en de opdrachtgever.

6.2 Indien de opdrachtgever het materiaal wil gebruiken op een andere wijze dan met MYMO Management is afgesproken, dan dient de opdrachtgever hiertoe per email een verzoek in bij MYMO Management, waarop MYMO Management per ommegaande beslist. MYMO Management is gerechtigd aan toestemming voor een dergelijke afwijking aanvullende voorwaarden en tarieven en/of toeslagen te verbinden.

6.3 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met artikel 6.1, dan is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van een boete aan MYMO Management van 3 maal het tarief dat in rekening zou zijn gebracht indien MYMO Management tijdig op de hoogte zou zijn geweest van het voorgenomen gebruik. Dit laat de aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens mogelijk benadeelde derden onverlet.

7. Opties en Boekingen
7.1 Een optie op een model dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking en 48 uur voor aanvang voor een in het buitenland verblijvend of woonachtige model.
Boekingen gaan voor opties maar eerst na overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant beslist of hij zijn optie alsnog wenst om te zetten in een boeking of niet.

7.2 Opties moeten door de optant uiterlijk twee volle werkdagen voor de aanvang van het betreffende boeking tijdstip schriftelijk aan MYMO Management worden bevestigd. Wordt deze termijn niet aangehouden dan vervalt de optie automatisch zonder dat een nadere mededeling door MYMO Management vereist is.

8. Annuleringskosten
8.1 Indien de opdrachtgever voorafgaande aan het overeengekomen boekingstijdstip tot afzegging van de opdracht overgaat, worden onderstaande kosten doorberekend o.b.v. werkdagen. Er wordt uitgegaan van het moment van ontvangst per e-mail op het emailadres van de betreffende boeker van MYMO Management.
De annuleringskosten gelden ook indien de annulering de Opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden;

a. Geen kosten met uitzondering van reis- en verblijfskostenkosten: Annulering uiterlijk 48 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in Nederland wonende of verblijvende modellen. 72 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in het buitenland wonende of verblijvende modellen.

b. 50% van het volledige tarief plus reiskosten en eventuele toeslagen: Annulering uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het boekingstijdstip van in Nederland en het buitenland wonende modellen.

c. 100% van het volledige tarief, plus reis- en verblijfskosten en eventuele toeslagen: Annulering minder dan 24 uur voor aanvang van het boekingstijdstip.

6.2 Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de duur van de boeking, met een minimum van twee volle werkdagen. De opzegtermijn moet volledig voorafgaand aan de aanvang van de boeking vallen. Bij annulering op kortere termijn is de Opdrachtgever het volledige tarief en eventuele toeslagen en reiskosten verschuldigd.

9. „Mooi weer“ Boeking
9.1 Indien de opdrachtgever expliciet met MYMO Management is overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of kosten verschuldigd te zijn. Bij een tweede annulering is de opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de opdrachtgever bij annulering het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

10.Betaling
10.1 MYMO Management stuurt een factuur aan de opdrachtgever voor het door haar verschuldigde bedrag.

10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen. De opdrachtgever is alsdan niet langer gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclame op te schorten.

10.3 Het verschuldigde bedrag dient door de opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van MYMO Management.

10.4 Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 30 dagen plaatsvindt is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1,5% per maand over de verschuldigde hoofdsom verschuldigd, waarbij gedeelten aan een maand als een volledige maand worden gerekend.

10.5 De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot gebruik van de gemaakte opnames zoals overeengekomen, nadat betaling van der verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

11.Aansprakelijkheid
1
1.1 MYMO Management is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze voorwaarden dwingendrechtelijk anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst andere bedrijfsschade van opdrachtgever en schade als gevolg van aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op opdrachtgever.
 
11.2 De aansprakelijkheid van MYMO Management is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de verzekeringspolis van MYMO Management wordt uitgekeerd.

11.3 MYMO Management bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

11.4 De opdrachtgever is aansprakelijk jegens het model en/of MYMO Management voor alle directe dan wel indirecte schade die uit een opdracht voortvloeit dan wel ontstaat op grond van een niet-nakoming van een bepaling uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

12.Klachten over het model / weigering
12.1 In geval van een klacht van een opdrachtgever over een model zullen partijen overleggen over de vordering van MYMO Management. De opdrachtgever dient de klacht onverwijld, onder opgave van redenen en zo mogelijk onderbouwd met bewijs bij MYMO Management in te dienen. Het model dient onverwijld te worden geweigerd door de Opdrachtgever dan wel te worden weggestuurd.

12.2 De klacht dient schriftelijk (per e-mail of per aangetekende post) door MYMO Management te zijn ontvangen op een van de volgende adressen: MYMO Management, Molenwerf 6, 1135GM te Edam of info@mymomanagement.com.

13. Geschillenregeling
13.1 Op de rechtsverhouding tussen MYMO Management en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle uit een met het model en of MYMO Management gesloten (boeking)overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.